Institute of Management and Psychology

Projektai

Working together for a green, competitive, and inclusive Europe
Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą

 

Projektas "Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje"

grants_1.png

2021 m. birželio 21 d. buvo pradėtas projektas, kurio vykdytojas VšĮ Smart Health DIH, partneriai - Viešoji Įstaiga Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros Klinikos ir UAB Vadybos ir Psichologijos Institutas, įgyvendinant projektą pagal programą „Sveikata“, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija: "Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje". Projekto tikslas - validuoti Lietuvoje 10-17 metų vaikų trauminio patyrimo įvertinimo bei tėvams / globėjams ir vaikams skirtos į traumą fokusuotos kognityvinės-elgesio terapijos (TF-CBT) metodiką, sukurti jos skaitmeninį sprendimą ir jį išbandyti Lietuvoje. Veiklų trukmė - 33 mėn. Pabaigos data - 2024 m. kovo 31 d.

Informacija apie TF-CBT

Projekto naujienos

2022 m. sausio 12 d. įvyko pirmoji nacionalinė konferencija, skirta projekto veikloms viešinti. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 50 specialistų iš visos Lietuvos, kuriems aktualus savalaikis vaikų trauminės patirties įvertinimas, taip pat tai, kad Lietuvoje būtų naudojami patikimi intervencijos metodai. Pranešimus skaitė VU Santaros klinikų vaikų psichiatrijos skyriaus vedėja Jurgita Radzevičienė, VDU profesorius sveikatos psichologas Aidas Perminas, klinikinė psichologė Aistė Diržytė ir kiti.

2022 m. gegužės 6 d. projekto partneriai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriumi. 

2022-06-23 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto socialinių paslaugų centru.

2022-08-09 pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

2022-06-07 pasirašyta skaitmeninio sprendimo sukūrimo ir palaikymo paslaugų sutartis su tiekėju UAB PROIT.

2023 m. balandžio 4 d. Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto posėdžio sprendimu (protokolas Nr. 2023/4) mokslininkų grupei išduotas leidimas atlikti biomedicininį tyrimą: “Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje”, leidimo Nr. 2023/4-1499-963.

2023 m. balandžio – liepos mėn. vyko Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų skaitmenizacijos testavimo ir tobulinimo darbai.

2023 m. rugpjūčio mėn. pradėtas klinikinės imties duomenų rinkimas VšĮ Santaros klinikų Vaikų psichiatrijos skyriuje, siekiant Lietuvoje adaptuoti vaikų trauminės patirties įvertinimo įrankius bei skaitmenizuotą TF-CBT intervencijos metodiką.

2023 m. lapkričio mėn. pradedamas lyginamosios imties duomenų rinkimas Vilniaus Apskrityje, siekiant Lietuvoje adaptuoti vaikų trauminės patirties ir jos pasekmių įvertinimo įrankius.

Iki 2024 m. kovo 1 d. atliktas 42 vaikų, hospitalizuotų VšĮ Santaros klinikų vaikų psichiatrijos skyriuje ir 83 vaikų iš bendrojo ugdymo įstaigų psichologinis įvertinimas ir atliktas 14 hospitalizuotų eksperimentinės imties vaikų, gydomų papildomai taikant TF-CBT intervenciją, ir 14 lyginamosios imties hospitalizuotų vaikų, gydomų taikant standartines procedūras, tyrimas.

2024-03-04 pateikta spaudai mokslo publikacija "(Un)Recognized Trauma: Children's Traumatic Experiences, Dissociative Symptoms, Moods, Post-Traumatic Stress, and Cognitions in Clinical and Non-Clinical Samples", autoriai Aistė Diržytė, Jurgita Radzevičienė, Aidas Perminas, Aivaras Vijaikis, Ina Kazakevičiūtė, Loreta Jackevičienė, Viktorija Simonavičiūtė, Milda Kumžaitė. Straipsnyje supažindinama su klinikinės ir ne klinikinės imties vaikų potrauminių patirčių, disociacijos, emocinių būsenų, potrauminio streso ir potrauminių kognicijų ypatumais. Šiuo metu vyksta recenzavimo procesas.

2024-03-28 įvyko mokymai specialistams apie TF-KET modelį ir jo taikymą, kuriuos vedė profesoriai dr. Aistė Diržytė ir dr. Aidas Perminas. Mokymai vyko pagal projektą “VAIKŲ TRAUMINĖS PATIRTIES ĮVERTINIMO IR INTERVENCIJOS (TF-CBT) METODIKŲ DIEGIMAS LIETUVOJE“, juose dalyvavo virš 160 dalyvių, virš 120 iš jų laikė testus ir gavo pažymėjimus. Dalyviai buvo supažindinti su į traumą fokusuotos kognityvinės-elgesio terapijos (TF-KET) metodika, skirta 10-17 metų amžiaus vaikams.

2024-04-01 preprints.org paskelbta antra mokslo publikacija "App-Assisted TF-CBT-Based Intervention as Add-On to Inpatient Treatment Reduces Children’s Post-traumatic Stress Symptoms and Post-traumatic Cognitions", pristatanti preliminarius TF-KET intervencijos efektyvumo rezultatus: https://www.preprints.org/manuscript/202404.0033/v1  Šiuo metu vyksta recenzavimo procesas.

2024-04-16 vyko konferencija „Pagalbos vaikams įveikiant trauminę patirtį galimybės, pasitelkiant TF-KET intervenciją“. Konferencijos metu VŠĮ SMART HEALTH DIH atstovė papasakojo apie projekto eigą - problemas, iššūkius, pasiektus rezultatus, jų sklaidą bei numatytą tęstinumą. UAB Vadybos ir psichologijos instituto atstovai pristatė traumines patirties įvertinimo metodiką, validizacijos Lietuvos imtyje rezultatus, TF-CBT modelio diegimo Lietuvoje ypatybes. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų psichiatrijos skyriaus atstovė pasidalino įžvalgomis apie skaitmenizuotos psichologinės pagalbos įrankį.

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, įgyvendinant 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMĄ „SVEIKATA“. Paramos lėšos 223 609,79 Eur, pareiškėjo ir partnerių lėšos 24 845,53 Eur, viso projekto biudžetas 248 455,32 Eur.

Daugiau informacijos apie Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmus www.norwaygrants.lt 


Pagrindiniai faktai apie TF-CBT

Tinkama vaikams nuo 3 metų amžiaus (bet projektas skirtas 10-17 metų jaunimui);

Tinkama, jei vaikas patyrė psichologinę traumą, pavyzdžiui,

 • Jei patyrė psichologinę prievartą,
 • Jei patyrė fizinį ar seksualinį smurtą,
 • Jei buvo užpultas / sukandžiotas šuns ar laukinio gyvūno,
 • Jei jo akyse kas nors nuskendo / žuvo / buvo mušamas,
 • Jei patyrė avariją,
 • Jei patyrė gaisrą,
 • Jei patyrė patyčias,
 • Jei kas nors artimoje aplinkoje nusižudė,
 • Jei pats/-i arba kas nors iš artimųjų netikėtai susirgo sunkia liga,
 • Jei netikėtai mirė artimas žmogus;

Tinkama, jei simptomatika atitinka bent 4 iš PTSS simptomų;

Į TF-CBT rekomenduojama įtraukti vaiko tėvus, globėjus ar senelius;

TF-CBT sudaro šie elementai:

 • Tėvų psichoedukacija,
 • Tėvystės įgūdžių ugdymas,
 • Relaksacijos įgūdžių mokymas,
 • Emocijų atpažinimo ir reguliavimo mokymas,
 • Kognityvinis įveikimas,
 • Traumos istorijos pasakojimas (per poemas, piešimą, rašinius),
 • „Tikro gyvenimo“ praktikos,
 • Bendros tėvų/globėjų ir vaikų sesijos,
 • Vaikų saugumo ir šeimos atsparumo didinimas.

Project summary

Research shows that a significant number of children in Lithuania experience numerous potentially traumatizing events, including emotional, physical, or sexual abuse or neglect. These events place children at risk of developing dangerous mental health problems such as depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), anxiety, drug dependency, and behavioral problems. Many authors indicate that unaddressed trauma experiences in childhood can have long-term negative consequences as well as later subjection to violence. The establishment of timely evaluation and accessible treatments can therefore have significant benefits for children, families, and communities at large.

 

On June 21, 2021, the project was started by the executor, VšĮ Smart Health DIH, with partners Public Institution Vilnius University Hospital Santaros Klinikos and the Institute of Management and Psychology. The duration of the activities is 33 months, with the project concluding on March 31, 2024.

The project will help implement in Lithuania instruments for complex trauma evaluation and trauma intervention, namely, TF-CBT (Trauma-Focused Cognitive Behavior Therapy), which is an evidence-based, conjoint child and parent/caregiver psychotherapy model for children and adolescents who are experiencing clinically significant emotional and behavioral difficulties related to traumatic life events they have experienced.

The project is financed by 2014-2021 European economic area financial mechanism programme  „Health“. Funding amount 223,609.79 Eur, applicant and partners own contribution 24,845.53 Eur, total project budget 248,455.32 Eur. More information about financial mechanism of European economic area www.norwaygrants.lt 

Project news

2022-04-21 signed a cooperation agreement with the Kaunas district social service center.

2022-06-23 signed a cooperation agreement with Vilnius city social service center.

2022-06-07 signed agreement of TF-CBT (Trauma-Oriented Cognitive Behavior Therapy) for Adolescents IT tools implementation and maintenance with supplier UAB PROIT.

2022-08-09 signed a cooperation agreement with Vilnius city municipality.

On April 4, 2023, by the decision of the Vilnius Regional Biomedical Research Ethics Committee (Protocol No. 2023/4), permission was granted to a group of scientists to conduct a biomedical research project titled "Implementation of Child Traumatic Experience Assessment and Intervention (TF-CBT) Methods in Lithuania," with permission No. 2023/4-1499-963.

From April to July 2023, the digitization testing and improvement of Child Traumatic Experience Assessment and Interventions (TF-CBT) methods took place.

In August 2023, the collection of clinical data from the Children's Psychiatry Department of the Public Institution Santaros Clinics began, with the aim of adapting child traumatic experience assessment tools and digitized TF-CBT intervention methods in Lithuania.

In November 2023, a comparative sample's data collection process commenced in the Vilnius County, with the goal of adapting tools for assessing child traumatic experience and its consequences.

By 1 March 2024, a psychological assessment of 42 children hospitalised at the Child Psychiatry Department of Santaros Clinics and 83 children from education institutions was performed. In addition, a research on TF-CBT-based intervention with 14 hospitalised children (experimental sample) comparing to 13 hospitalized children (comparative sample) was conducted.

A scientific article was submitted for publication on 04-03-2024: "(Un)Recognized Trauma: Children's Traumatic Experiences, Dissociative Symptoms, Moods, Post-Traumatic Stress, and Cognitions in Clinical and Non-Clinical Samples" by Aistė Diržytė, Jurgita Radzevičienė, Aidas Perminas, Aivaras Vijaikis, Ina Kazakevičiūtė, Loreta Jackevičienė, Viktorija Simonavičiūtė, Milda Kumžaitė. The article presents the peculiarities of post-traumatic experiences, dissociation, emotional states, post-traumatic stress and post-traumatic cognitions of children in clinical and non-clinical samples.

MOKYMAI

Projekto "VAIKŲ TRAUMINĖS PATIRTIES ĮVERTINIMO IR INTERVENCIJOS (TF-CBT) METODIKŲ DIEGIMAS LIETUVOJE" mokymai, 1 ir 2 dalys

1 dalis

https://www.youtube.com/watch?v=9wuwuYXlL00

2 dalis

https://www.youtube.com/watch?v=2X8t_IaMguI&t=28s

     steven-libralon-Do1GQljlNk8-unsplash.jpg

  


Vadybos ir psichologijos instituto pagrindiniai vykdyti projektai
• Projekto Nr. 09.4.2–ESFA–V-715-02-0001, Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, bendradarbiavimas rengiant „Mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, integracijos į bendrąjį ugdymą situacijos ir galimybių analizę“.
• Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0026, „Integralios pagalbos paslaugų, teikiamų namuose, plėtra ir kokybės gerinimas“, paslaugos “grupinės konsultacijos”, “psichologinė reabilitacija, naudojant saviugdos metodus”.
• Projekto Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005, EEE finansinio mechanizmo finansuojamas projektas „Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas“, projekto vykdytojas.  
• Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-003, „Savanoriai – žmonių saugumui“, psichologinio ir profesinio įvertinimo bei konsultavimo veiklos.
• Democracy project "Go and return" ("Išvyk, bet nepamiršk sugrįžti"). Šalys partnerės - Estija, Latvija. Partneris Lietuvoje - VU Studijų užsienyje informacijos centras. 
• Projekto Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00029,"People and Places“, Grundtvig mokymosi projektas. Šalys partnerės - Ispanija, Estija, Italija, Turkija, Rumunija ir Nyderlandai. 
• Sutartis nr. BA-2013/09/23. "Karštoji linija 116000". Mokymo programos ir vadovo parengimas operatoriams ir atvejų vadybininkams.
• Sutartys Nr. 110718, Nr. 110708, Nr. 100524, Projektas “TAPK”, Edukacinės programos vaikams ir jaunimui, projekto  aministratorius - Švietimo mainų paramos fondas.